Odpowiedź

Niefortunne stąpnięcie pracownika powodujące urazu stawu skokowego może stanowić przyczynę zewnętrzną pozwalająca zakwalifikować zdarzenie jako wypadek przy pracy.

Uzasadnienie

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – dalej u.u.s.w.p. za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Przy czym zgodnie z wykładnią Sądu Najwyższego przyczyną zewnętrzną w rozumieniu u.u.s.w.p. może być nawet niefortunny odruch pracownika – jego nieskoordynowane poruszenie się powodujące potknięcie się i upadek nawet na gładkiej powierzchni. Wyłączenie przyczyny zewnętrznej przy wypadku pracownika w czasie i miejscu pracy, który nastąpił w takich okolicznościach, byłoby uzasadnione tylko wtedy, gdyby istniały podstawy do ustalenia, że upadek pracownika został spowodowany jego schorzeniem łączącym się np. ze skłonnością do omdleń lub zakłóceń równowagi (wyrok z 16.06.1980 r., III PR 33/80).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przyczyną zewnętrzną pozwalającą zakwalifikować zdarzenie jako wypadek przy pracy może być niefortunne stąpnięcie pracownika powodujące uraz (np. urazu stawu skokowego). Powyższego nie zmienia fakt, że nawierzchnia, po której pracownik się przemieszczał spełniała wymagania bhp.

Autor odpowiedzi: Grzegorz Łyjak
Odpowiedzi udzielono 3.10.2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów