Pracodawca zatrudnia młodocianego pracownika 2 lata, który pracuje 2 dni w tygodniu.
Czy pracownikowi przysługuje świadczenie urlopowe?
Jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim wymiarze należy udzielić go pracownikowi?

Pracownicy młodociani są uprawnieni do otrzymania świadczenia urlopowego. W 2009 r. świadczenie urlopowe wypłacane młodocianemu w drugim roku nauki nie może przekraczać 160,01 zł. Konieczność skorzystania z urlopu wypoczynkowego obejmującego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w praktyce może oznaczać wykorzystanie mniejszej ilości dni urlopu wypoczynkowego.
Możliwość wypłaty świadczenia urlopowego przez pracodawców niezobowiązanych do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przewiduje art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s., natomiast zasady jego wypłacania regulują ust. 4-6 tego samego przepisu.
Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym, że wysokość świadczenia dla młodocianych i pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu tych pracowników.

Na podstawie art. 5 ust. 2-3 u.z.f.ś.s. podstawą obliczenia odpisu podstawowego jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, a odpis ten wynosi na jednego pracownika młodocianego w drugim roku nauki 6% ww. wynagrodzenia.
W 2009 r. podstawą obliczenia wysokości odpisu podstawowego, a więc także podstawą obliczenia wysokości świadczenia urlopowego jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2008 r. Jak wynika z obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2009 r. sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008 r. i w drugim półroczu 2008 r. (M.P. Nr 11, poz. 138) przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2008 r. wyniosło 2578,26 zł, a w drugim półroczu 2008 r. - 2666,77 zł. Ponieważ wynagrodzenie z drugiego półrocza 2008 r. jest wyższe od wynagrodzenia za cały 2008 r., to właśnie ono jest podstawą obliczenia wysokości odpisu podstawowego oraz świadczenia urlopowego w 2009 r. W konsekwencji, w 2009 r. świadczenie urlopowe wypłacane młodocianemu w drugim roku nauki nie może przekraczać 160,01 zł.
Jak wynika z art. 3 ust. 5 u.z.f.ś.s., świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Konieczność skorzystania z urlopu wypoczynkowego obejmującego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w praktyce może oznaczać wykorzystanie mniejszej ilości dni urlopu wypoczynkowego. Co do zasady na podstawie art. 205 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. W konsekwencji, w przypadku przedstawionym w treści pytania, gdy pracodawca udziela młodocianemu urlopu w wymiarze 4 dni roboczych okres odpoczynku obejmuje w rzeczywistości 14 dni kalendarzowych.

Jarosław Masłowski - specjalista z zakresu prawa pracy