Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Kontenery ażurowe z 11 kg butlami propan - butan, ustawianymi na stacji paliw nie powinny być traktowane jak magazyny.
W zakresie przechowywania butli z gazem płynnym LPG można wyróżnić dwa rodzaje przechowywania:
1. butle z gazem płynnym LPG mogą być przechowywane na otwartej przestrzeni w kontenerach ażurowych z butlami lub
2. magazynowane w pomieszczeniach zamkniętych odpowiednio do tego celu przystosowanych.
Zgodnie rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) - dalej r.o.p.b., pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych powinny spełniać następujące wymagania:
1. pomieszczenia magazynowe powinny spełniać wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem (m.in. magazynowanie we właściwie oznakowanych butlach, magazyn gazów prawidłowo wentylowany, instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym, przestrzeganie zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących., a także zabezpieczenie magazynu przed dostępem osób trzecich)
2. pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi należy chronić także przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej 308,15 K (35°C).
3. dopuszczalne się magazynowanie w jednym pomieszczeniu butli opróżnionych z butlami napełnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich oddzielnego ustawienia.
4. butle należy zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne środki ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami.
W § 10 r.o.p.b. opisano wymagania jakie muszą być spełnione w przypadku handlowej sieci detalicznej gazów płynnych. W takim przypadku dopuszcza się składowanie butli w kontenerach o konstrukcji ażurowej. Kontenery te, o łącznej masie gazu w butlach do 440 kg, powinny być ustawiane w odległości co najmniej:
1. od budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i mieszkalnych, a także od innych budynków, jeżeli ich konstrukcja wykonana jest z elementów palnych - 8 m,
2. od pozostałych budynków, od studzienek i innych zagłębień terenu oraz od granicy działki - 3 m.
3. dopuszcza się składowanie butli w kontenerach przy ścianie budynku o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, w odległości co najmniej 2 m w poziomie i 9 m w pionie od znajdujących się w niej otworów okiennych i drzwiowych.
Magazyny powinny być wyposażone w urządzenia i instalacje spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.) - dalej r.w.t.b.p., zasady bezpiecznego magazynowania gazu płynnego opisano w rozdziale 5.
Zgodnie z § 122 i 124 r.w.t.b.p. gaz płynny może być magazynowany w stacjach paliw płynnych lub samodzielnych stacjach gazu płynnego m.in. w butlach stalowych o łącznej masie gazu płynnego do 1350 kg w magazynach do tego celu przeznaczonych.
Magazyny butli z gazem płynnym o masie do 1350 kg powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż:
1. 10 m - od budynku stacji paliw płynnych,
2. 10 m - od miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych oraz od granicy działki lub krawędzi jezdni, jeżeli przepisy o drogach publicznych nie stanowią inaczej,
3. 30 m - od budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
4. 60 m - od obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego,
5. 20 m - od innych budynków niż wymienione w pkt 3 i 4,
6. 20 m - od granicy lasu,
7. 6 m - od zbiorników naziemnych innych paliw płynnych,
8. 10 m - od rzutu skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej i skrajnej szyny linii tramwajowej - o napięciu do 1 kV;
9. 1,5-krotnej wysokości zawieszenia najwyższego nieuziemionego przewodu na słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu powyżej 1 kV od słupa tej linii.
Odległości, o których mowa powyżej w pkt 1-5, mogą być zmniejszone o połowę w przypadku gdy masa składowanego gazu płynnego nie przekracza 440 kg i butle są składowane w kontenerach o konstrukcji ażurowej.
Zgodnie z § 125 i 126 r.w.t.b.p. butle z gazem płynnym:
1. przechowuje się w magazynach o lekkiej konstrukcji dachu i bocznych ścianach osłonowych z dolnym prześwitem o wysokości od 0,2 m do 0,25 m od powierzchni podłogi pomieszczenia magazynowego wyniesionej do 0,1 m w stosunku do przyległego terenu oraz w przestrzeni otwartej lub w kontenerach o konstrukcji ażurowej,
2. składuje się w pozycji stojącej i zabezpiecza przed upadkiem za pomocą barier, przegród lub w inny sposób, a zawory butli o masie gazu płynnego powyżej 5 kg zabezpiecza się kołpakami lub odpowiednimi osłonami.
3. dopuszcza się magazynowanie w jednym pomieszczeniu butli opróżnionych i butli napełnionych gazem płynnym pod warunkiem ich oddzielnego składowania.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846 z późn. zm.) określa m.in. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu i rozprowadzaniu gazów płynnych.
Zgodnie § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846 z późn. zm.) butle z gazami płynnymi o pojemności do 11 kg gazu powinny być składowane w pozycji stojącej, nie więcej niż w trzech warstwach. Wymogu tego nie stosuje się do składowania butli z gazem o pojemności do 11 kg w kontenerach lub na paletach.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.