Odpowiedź:
Kodeks pracy nie przewiduje możliwości przeniesienia niewykorzystanego urlopu do kolejnego pracodawcy.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 171 § 1 z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jeżeli więc do dnia rozwiązania stosunku pracy pracownik nie wykorzysta całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, to pracodawca zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Sytuację, w której pracodawca zwolniony jest z wypłaty ekwiwalentu określa przepis art. 171 § 3 k.p., który stanowi, iż pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Możliwość wykorzystania urlopu w ramach kolejnego stosunku pracy dotyczy więc wyłącznie sytuacji, gdy pracownik kontynuuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy.
W sytuacji, o której mowa w pytaniu, mamy natomiast do czynienia z przypadkiem, w którym pracownik rozwiązuje umowę o pracę z dotychczasowym pracodawcą i nawiązuje stosunek pracy z nowym pracodawcą. W takim przypadku przepisy nie przewidują możliwości przeniesienia urlopu pomiędzy różnymi pracodawcami. Obecny pracodawca powinien więc rozliczyć się z urlopu, do którego pracownik nabył prawo w okresie zatrudnienia (zarówno zaległego jak i bieżącego), wypłacając ekwiwalent pieniężny. Nie może on zwolnić się z obowiązku wypłaty ekwiwalentu, nawet gdyby sam pracownik zadeklarował chęć wykorzystania urlopu u nowego pracodawcy, zrzekając się prawa do ekwiwalentu. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 84 k.p. pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia obejmuje nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale także inne należności ze stosunku pracy, m.in. ekwiwalent za urlop.
Część specjalistów dopuszcza możliwość zawarcia umowy, na podstawie której kolejny pracodawca w uzgodnieniu z dotychczasowym pracodawcą i za zgodą pracownika zobowiąże się do udzielenia w naturze urlopu niewykorzystanego do dnia rozwiązania stosunku pracy. Takie stanowisko nie znajduje jednak oparcia w obowiązujących przepisach k.p.

Katarzyna Pietruszyńska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 20.04.2015 r.