Czy jest określona minimalna odległość otworu okiennego od podłogi w budynkach usługowo-handlowych?
Minimalna odległość otworu okiennego od podłogi w budynkach o przeznaczeniu handlowo–usługowym zależy od kondygnacji budynku.
Zgodnie z § 301 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t., w budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0,85 m, z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom.
W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą należy zachować odległość co najmniej 1,1 m, z wyjątkiem okien wychodzących na loggie, tarasy lub galerie.
Wysokość położenia podokiennika, określona powyżej może być pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nie otwieranego i szkła o podwyższonej wytrzymałości.
Wytyczne odnośnie balustrad jako elementu zabezpieczenia okna opisano w § 298 r.w.t. Balustrady przy schodach, pochylniach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.

Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone poniżej w zależności od rodzaj budynku (przeznaczenie użytkowe):
1. Budynki jednorodzinne i wnętrza mieszkań wielopoziomowych - Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy – 0,9 m.
2. Budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej - Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy – 1,1 m.
3. Inne budynki - Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy – 1,1 m.
Podsumowując, należy pamiętać, że minimalna wysokość parapetu okna od podłogi w budynku zależy od rodzaju i funkcji pomieszczenia. Parapet umieszczony zbyt nisko może kolidować z wyposażeniem danego pomieszczenia. Parapet okna umieszczony zbyt wysoko może utrudnić z kolei dobry kontakt z otoczeniem.

Krzysztof Zamajtys