W przepisach nie ma wytycznych podających konkretną minimalną wysokość różnicy poziomów, od jakiej dopiero obowiązuje wymóg niwelowania nierówności za pomocą pochylni o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu. W przepisach wskazano wytyczne co do obowiązku w zakresie niwelowania jakichkolwiek nierówności na terenie wszystkich budynków, w tym magazynów, niezależnie od wysokości różnicy poziomów. W przepisach wskazano także dostępne rozwiązania i środki służące do tego celu.

Uzasadnienie
Zgodnie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.o.b.h.p., nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów.
Zgodnie z § 5 r.o.b.h.p. na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie. W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8%. Pochylnie powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny transport ładunków.
Z r.o.b.h.p. nie wynika konkretnie minimalna wysokość różnicy poziomów, od jakiej dopiero obowiązuje wymóg niwelowania nierówności za pomocą pochylni o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu. W r.o.b.h.p. znaleźć można jedynie wymóg co do maksymalnego nachylenia pochylni, nie większego niż 8%, jednakże bez jakichkolwiek informacji o wysokości pochylni czy jej długości.
W § 66 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t.b., wskazano, że w celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń położonych na różnych poziomach należy stosować schody stałe, a w zależności od przeznaczenia budynku - również pochylnie odpowiadające warunkom określonym w rozporządzeniu.

W § 70 r.w.t.b. umieszczono wartości maksymalnego nachylenia pochylni związanych z budynkiem, jednakże tylko dla ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, przy wysokości pochylni oraz dla samochodów w garażach wielostanowiskowych i w garażach indywidualnych.
Zgodnie z § 306 r.w.t.b. w budynku użyteczności publicznej, produkcyjnym i magazynowym, w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące te różnicę.
Jak widać z dalej r.w.t.b. nie wynika także konkretnie minimalna wysokość różnicy poziomów, od jakiej dopiero obowiązuje wymóg niwelowania nierówności za pomocą pochylni o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu. W r.w.t.b. znaleźć można jedynie wymóg co do zastosowania rozwiązań technicznych, mających niwelować nierówności, i tutaj można wskazać pochylnie jako jedno z rozwiązań technicznych.

Szanse
Z przepisów wynika obowiązek niwelowania każdej nierówności niezależnie od jakieś wartości różnicy poziomów. Każda różnica poziomów powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie chociażby pochylni. Projektant musi tak zaprojektować pochylnie, aby jej nachylenie było większe niż 8% i w tym celu może manewrować długością pochylni, przy znanej różnicy poziomów, które ma zniwelować pochylnia, pamiętając o tym, że maksymalne nachylenie pochylni nie powinno być większe niż 8%.


Krzysztof Zamajtys