Czy istnieją normy określające wymagania dla rodzaju i sposobu oznakowania elementów sterowniczych, tzn. ich widoczności, czytelności, identyfikowalności itd.?
Maszyny i inne urządzenia techniczne są często przyczyną wypadków przy pracy. Dlatego tez istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich obsłudze, w tym właściwe oznakowanie elementów sterowniczych. Aktem prawnym poruszającym tę kwestię jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) - dalej r.m.w.b.h. Zgodnie z § 9 r.m.w.b.h. elementy sterownicze, które mają wpływ na bezpieczeństwo powinny być widoczne i łatwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane, jeżeli to konieczne. Należy również przytoczyć § 19 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) - urządzenia sterujące powinny być wyraźnie widoczne i identyfikowalne, z użyciem piktogramów we właściwych przypadkach, a także rozmieszczone w sposób zapewniający bezpieczną obsługę.
Dokonując oceny elementów sterowniczych, można wykorzystać zalecenia zawarte w następujących Polskich Normach:
1) PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych;
2) PN-EN 61310-1:2000 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych;
3) PN-EN 61310-2:2001 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Wymagania dotyczące oznaczania;
4) PN-EN 61310-3:2002 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych;
5) PN-EN 61310-1:2008 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych;
6) PN-EN 61310-2:2008 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 2: Wymagania dotyczące oznaczania;
7) PN-EN 61310-3:2008 Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych.