Czy inspektor PIP ma prawo przeprowadzić kontrolę w Boże Narodzenie lub Wielkanoc?

Obowiązujące przepisy nie zabraniają Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzania kontroli w czasie Świąt Bożego Narodzenia czy też w Wielkanoc.

Zagadnienia dotyczące możliwości przeprowadzania kontroli przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy zostały uregulowane w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - dalej u.p.i.p.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 u.p.i.p. inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4. Należy jednak pamiętać, iż w myśl zapisu zawartego w art. 26 ust. 3 u.p.i.p. co do zasady przed podjęciem czynności kontrolnych inspektor pracy zgłasza swoją obecność podmiotowi kontrolowanemu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zgłoszenie to mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli.

[-DOKUMENT_HTML-]

Przedmiotową kontrolę przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora pracy lub innego upoważnionego pracownika Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast w sytuacji przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy ww. kontrolę przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do jej przeprowadzenia.

Jednocześnie wartym podkreślenia jest fakt, iż co do zasady powyższe kontrole przeprowadzane są w siedzibie podmiotu kontrolowanego. Mogą być również prowadzone w innych miejscach, w których wykonywane są zadania kontrolowanego jak również w miejscach gdzie przechowywane są jego dokumenty finansowy i kadrowe.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, iż obowiązujące przepisy nie zabraniają Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzania kontroli w czasie Świąt Bożego Narodzenia czy też w Wielkanoc. Jeżeli nie ma to wpływu na wynik kontroli to w każdym przypadku powinna ona być wcześniej zapowiedziana kontrolowanemu.

Na marginesie należy podkreślić, iż redakcja ww. powoływanych artykułów pomimo licznych zmian przepisów u.p.i.p (w tym ostatniej nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. nie uległa zmianie.