Odpowiedź
 
Ustawa z 21.12.2000 o dozorze technicznym - dalej u.d.t. nakazuje sprawowanie dozoru nad zbiornikami ciśnieniowymi gaśnic. Nie ma jednak obecnie aktu prawnego regulującego praktyczne aspekty wykonywania tego dozoru. W związku z tym sposób przeprowadzania badań tych zbiorników został określony w procedurach wdrożonego w UDT systemu jakości i oparty jest na dobrej praktyce inżynierskiej, w której wykorzystywane są mające zastosowanie aktualne normy europejskie. Praktyka inżynierska nie przewiduje badań okresowych dla gaśnic do 6 kg włącznie. Gaśnice do 6 kg nie muszą być kontrolowane przez UDT.
 
Uzasadnienie
 
Zbiorniki przenośne w fazie ich wytwarzania objęte są dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE z 29.05.1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych – dalej dyrektywa 97/23/WE, wdrożoną do polskiego prawa rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11.07.2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. Badania eksploatacyjne tych zbiorników, wytworzonych zgodnie z dyrektywą i oznakowanych symbolem CE, przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego jako organ dozoru technicznego na mocy u.d.t.

Zgodnie z art. 8 u.d.t., minister właściwy do spraw gospodarki określa w drodze rozporządzenia warunki techniczne dozoru technicznego dla poszczególnych rodzajów urządzeń. Obecnie nie ma jednak rozporządzenia ws. warunków technicznych dozoru technicznego dotyczących eksploatacji zbiorników gaśnic. Nie ma zatem aktu prawnego regulującego praktyczne aspekty wykonywania dozoru w tym zakresie.


W procedurze wdrożonego w UDT systemu jakości ustalono m.in. terminy badań okresowych i formy dozoru technicznego dla poszczególnych rodzajów zbiorników gaśnic.

 • 1. Zbiorniki gaśnic (z wyjątkiem śniegowych) o pojemności nie większej niż 6 litrów, znajdujące się pod stałym ciśnieniem (gaz pędny zmagazynowany jest razem z czynnikiem gaśniczym) oraz zbiorniki na czynnik gaśniczy wszystkich gaśnic przenośnych (masa gotowej do użycia gaśnicy nie przekracza 20 kg), które zasilane są czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (butla, nabój):
  • forma dozoru technicznego – dozór uproszczony - zgodnie z u.d.t., w toku eksploatacji zbiorników gaśnic objętych dozorem technicznym uproszczonym nie są wykonywane badania okresowe.
 • 2. Zbiorniki gaśnic pianowych oraz z innym czynnikiem gaśniczym na bazie wody, bez wykładziny antykorozyjnej o pojemności większej niż 6 litrów, znajdujące się pod stałym ciśnieniem (gaz pędny zmagazynowany jest razem z czynnikiem gaśniczym):
  • forma dozoru technicznego – dozór pełny; badania okresowe co trzy lata, z tym że dla zbiorników gaśnic oznaczonych symbolem CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono jednoznacznie inne terminy.
 • 3. Zbiorniki gaśnic:
  • a) pianowych oraz z innym czynnikiem gaśniczym na bazie wody, z wykładziną antykorozyjną,
  • b) proszkowych,
  • c) halonowych; o pojemności większej niż 6 litrów, znajdujące się pod stałym ciśnieniem (gaz pędny zmagazynowany jest razem z czynnikiem gaśniczym):
   • forma dozoru technicznego – dozór pełny; badania okresowe co pięć lat, z tym że dla zbiorników gaśnic oznaczonych symbolem CE w terminach zgodnych z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeżeli w instrukcji określono jednoznacznie inne terminy.
 • 4. Zbiorniki gaśnic śniegowych i butle na czynnik pędny w gaśnicach:
  • forma dozoru technicznego – dozór pełny, badania okresowe co dziesięć lat (tak jak dla butli gazowych objętych Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych), z tym że dla oznaczonych symbolem CE zgodnie z instrukcją eksploatacji wytwórcy, jeśli w instrukcji określono jednoznacznie inne terminy.
 • 5. Gaśnice przewoźne (masa gotowej do użycia gaśnicy przekracza 20 kg), zasilane czynnikiem pędnym z dodatkowego zbiornika (butli) występowały i nadal mogą występować pod nazwą nadaną przez producenta jako "agregaty gaśnicze". Zbiorniki na czynnik gaśniczy, zasilane czynnikiem pędnym z butli, będących wyposażeniem agregatów gaśniczych (gaśnic przewoźnych), objęte są rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 9.07.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych. Forma dozoru technicznego jest pełna; terminy badań zbiorników zawarte są w załączniku do ww. rozporządzenia.

 
Roman Majer
odpowiedzi udzielono: 8 marca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów