Odpowiedź

Funkcjonariusze służby celnej, którzy przeprowadzają kontrole w pomieszczeniach magazynowych, w których przechowywane są produkty spożywcze (np. ryby w chłodniach), powinni posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne ze względu na to, że wykonują prace, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Na badania te kieruje pracodawca lub zlecający wykonanie prac. Dokumentem potwierdzającym odbycie takich badań jest wydane przez uprawnionego lekarza (przeważnie lekarza medycyny pracy) orzeczenie lekarskie:

- o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

- o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Należy przypomnieć, że 2 stycznia 2012 r. zostały uchylone przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. Nr 133, poz. 939) szczegółowo regulujące omawianą materię.

Pomimo delegacji ustawowej Minister Zdrowia nie wydał jeszcze nowych przepisów wykonawczych, dlatego też nie istnieje obowiązujący wykaz takich prac. Choć służby celnej nie zalicza się do „podmiotów działających na rynku spożywczym”, o których mowa w przepisach art. 59 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), to jednak funkcjonariusze tej służby przeprowadzający kontrole w pomieszczeniach magazynowych, w których przechowywane są produkty spożywcze, powinni posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, bowiem osoby te mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji – co najważniejsze – ludzi.

Maciej Ambroziewicz

Odpowiedzi udzielono: 15 października 2015 r.