Odpowiedź:
Opierając się na najnowszym wyroku WSA należy przyjąć, że wydatki poniesione przez pracodawcę na sfinansowanie noclegów pracowników mobilnych nie rodzą po ich stronie przychodu ze stosunku pracy, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu ani oskładkowaniu.
Uzasadnienie:
Kwestie związane z opodatkowaniem kosztów noclegów zapewnionych przez firmę pracownikom mobilnym nie przebywającym w podróży służbowej, a świadczącym pracę na obszarze jednego lub kilku województw, były przedmiotem licznych interpretacji organów podatkowych. Najkorzystniejsza z nich dopuszczała możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 2012 r. nr 64 poz. 361), czyli do wysokości 500 zł miesięcznie, pod warunkiem, że pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Przełom w postrzeganiu tego zagadnienia przyniósł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wydany dnia 20 listopada 2014 r. (I S.A./Po 548/14), w którym czytamy „[...] Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracownika obowiązku ponoszenia za pracodawcę wydatków związanych ze świadczeniem pracy. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem pracy przez pracownika są pokrywane przez pracodawcę. Do takich kosztów z całą pewnością należą wydatki związane z zapewnieniem noclegu w miejscu wykonywania pracy zgodnie z zapisami umowy o pracę – oddalonym od siedziby pracodawcy, a jednocześnie znajdującym się poza miejscem zamieszkania pracownika.” Ponadto Sąd stwierdził, że wydatek na sfinansowanie noclegu pracownika, pracodawca ponosi w swoim interesie w celu osiągnięcia przychodu. Stanowi on zatem koszt działalności gospodarczej i nie może być uznany za przychód pracownika.
Magdalena Skalska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Odpowiedzi udzielono 2 marca 2015 r.