Odpowiedź:
Emerytura częściowa może być wypłacana również po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, do czasu złożenia wniosku o świadczenie w pełnej wysokości.     
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 26b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440) – dalej u.e.r., ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, określonego w art. 24 ust. 1a i 1b u.e.r., przysługuje emerytura częściowa.
Osoba, która ubiega się o emeryturę częściową, dla jej uzyskania nie musi rozwiązywać stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Prawo do emerytury częściowej może jednak ulec zawieszeniu na wniosek emeryta. Osoba, której przyznana zostanie emerytura częściowa, może w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji (w terminie przewidzianym na uprawomocnienie się decyzji) wycofać wniosek o emeryturę częściową.
Osoba, mająca ustalone prawo do emerytury częściowej – po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego, ustalonego indywidualnie dla niej według daty urodzenia, oraz dodatkowo po ustaniu stosunku pracy, jeżeli osoba ta pozostawała w stosunku pracy - może wystąpić z wnioskiem o przyznanie pełnej emerytury. Nie nastąpi to jednak z urzędu, a wyłącznie na wniosek ubezpieczonego. 
Osoba, mająca ustalone prawo do emerytury częściowej, może ją pobierać również po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Może to być korzystne dla niej, ponieważ ZUS będzie wypłacał emeryturę częściową również w przypadku kontynuowania stosunku pracy nawiązanego przed nabyciem prawa do emerytury częściowej lub uzyskiwania przychodu z działalności zarobkowej. Nie będzie miał bowiem zastosowania art. 103a u.e.r. przewidujący zawieszenie prawa do wypłaty emerytury w razie kontynuowania stosunku pracy, jak również przepisy art. 104–105 u.e.r. regulujące sprawę zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia w przypadku, gdy przychód świadczeniobiorcy przekroczy określone progi zarobkowe.
Zygmunt Łobejko, autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Odpowiedzi udzielono 2 lutego 2015 r.