Odpowiedź
 
W świetle obowiązujących przepisów bhp odnoszących się do ręcznych prac transportowych, dwóch mężczyzn może przepychać wózek szynowy o masie 700-900 kg, jednak tylko po terenie o nachyleniu nie większym niż 4% oraz na odległość nie większą niż 400 m.
 
Uzasadnienie
 
Wymagania odnośnie do organizacji i sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych, do których zalicza się przepychanie wózków szynowych, a także normy ręcznego przemieszczania ciężarów reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym – dalej r.b.r.p.t.
Zgodnie z § 22 ust. 1 r.b.r.p.t., masa ładunku przemieszczanego na wózku szynowym, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać na jednego pracownika przy przemieszczaniu po terenie o nachyleniu:
1) nieprzekraczającym 2% - 600 kg dla mężczyzn i 240 kg dla kobiet,
2) większym niż 2% - 450 kg dla mężczyzn i 180 kg dla kobiet.
Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunków na wózkach szynowych na pochyleniach torów większych niż 4% oraz na odległość przekraczającą 400 m (§ 22 ust. 3 r.b.r.p.t.).

Ponadto zgodnie z § 3 r.b.r.p.t., pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca – w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności – jest obowiązany organizować odpowiednio pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.
 
Tomasz Dyjeciński
 
odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów