Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy droga ewakuacyjna z biura na terenie hali produkcyjnej (ZL III) może przebiegać przez inną strefę pożarową (PM), hale produkcyjne, w tym przez strefę zagrożoną wybuchem (piec do laminowania szyb zasilany gazem ziemnym 96 kW). Nie ma możliwości wykonania drzwi ewakuacyjnych w biurze z uwagi na to, że ściany hali stoją na granicy działki. Odległość drogi ewakuacyjnej i przejścia ewakuacyjnego do wyjścia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.

Co trzeba zrobić, aby przejście ewakuacyjne z biura na hali przebiegało przez hale produkcyjne i żeby takie rozwiązanie było zgodne z przepisami ppoż.?

Odpowiedź:

Wyjście ewakuacyjne z biura ZL III może prowadzić do sąsiedniej strefy pożarowej, przy czym należy zapewnić, aby z tej strefy było wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez inną strefę pożarową.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 236 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t.b.u. z pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, przy czym z tej strefy powinno być zapewnione wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez inną strefę pożarową.

W przypadku, gdyby pomieszczenie ZL III stanowiło jedną strefę pożarową z halą produkcyjną, wtedy, zgodnie z § 237 ust. 3 r.w.t.b.u. przejście ewakuacyjne z tego pomieszczenia może prowadzić przez pomieszczenie zagrożone wybuchem tylko wtedy, gdy obydwa pomieszczenia są powiązane funkcjonalnie.

Piotr Gryguć, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2015 r.