Spółką z o.o. zatrudnia pracownika na podstawie umowy na czas określony. Pierwsza umowa zawarta była z dniem 5 listopada 2007 r. do 4 maja 2008 r., kolejna na okres od 5 maja 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.
Czy dopuszczalne jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony?
Pracodawca może zawrzeć z przedmiotowym pracownikiem kolejną umowę o pracę na czas określony, na okres do dnia 21 sierpnia 2011 r.
W chwili obecnej na gruncie prawa pracy obowiązują pewne ograniczenia związane z zawieraniem z pracownikami umów o pracę na czas określony, wprowadzone postanowieniami ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) - dalej u.ł.s.k.e.
Jak wynika z art. 13 u.ł.s.k.e., okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy. Jak wynika z art. 35 ust. 1 i 2 u.ł.s.k.e., do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie u.ł.s.k.e. stosuje się przepisy art. 13 u.ł.s.k.e., a nie stosuje się art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Choć przepisy nie wskazują na to wprost, to 24-miesięczny, maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony należy liczyć w tym wypadku od dnia 22 sierpnia 2009 r., czyli od dnia wejścia w życie u.a. W konsekwencji, w przypadku przedstawionym w treści pytania do okresu tego należy zaliczyć czas trwania ostatniej umowy zawartej z pracownikiem na czas określony, ale tylko w zakresie od dnia 22 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Oznacza to, że strony będą mogły zawrzeć kolejną umowę o pracę na czas określony na czas stanowiący łącznie z powyższym okresem 24 miesiące, czyli do dnia 21 sierpnia 2011 r.

Jarosław Masłowski - specjalista z zakresu prawa pracy