Odpowiedź

Wymagania stawiane podestom zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.b.h.p.

Zgodnie z § 108 r.b.h.p., przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi, niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:

1. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie;

2. pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów,
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

Uzasadnienie

Podesty ruchome powinny także spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach oraz Polskich Normach. Wśród norm, które w przypadku omawianego zagadnienia mogą się okazać pomocne w celu oceny wykonanych bądź projektowanych zabezpieczeń, należy wymienić:

1. PN-EN ISO 14122-1:2005 Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 1: Dobór stałych środków dostępu między dwoma poziomami;

2. PN-EN ISO 14122-2:2005 Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 2: Pomosty robocze i przejścia;

3. PN-EN ISO 14122-3:2005. Maszyny. Bezpieczeństwo. Stałe środki dostępu do maszyn. Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady.

Według ww. norm:

1. jeżeli występuje ryzyko upadku z przejść lub pomostów roboczych umieszczonych na wysokości 500 mm lub większej, należy stosować balustrady zgodnie z normą PN-EN ISO 14122-3;

2. przykrycie stopnia – „r” powinno wynosić co najmniej 10 mm;

3. wysokość stopnia – „h” powinna wynosić maksymalnie 250 mm i być stała, chyba że wystąpi szczególny przypadek, wówczas różnica wysokości poziomów może różnić się do maksymalnie 15%, gdzie wysokość stopnia niższego musi być mniejsza od stopnia wyższego;

4. głębokość – „g + r” powinna wynosić minimum 80 mm;

5. szerokość schodów – powinna wynosić od minimum 450 mm do 800 mm, gdzie zalecany wymiar jest równy 600 m;

6. wysokość wejścia – powinna maksymalnie wynosić 3000 mm. Jeśli będzie wymagane przekroczenie tej wartości, należy spełnić dodatkowe założenia;

7. balustrada jest wymagana, jeżeli odstęp między pomostem a konstrukcją maszyny lub ścianą przekracza 200 mm, albo jeżeli konstrukcja maszyny nie jest równoważna balustradzie;

8. minimalna wysokość balustrady powinna wynosić 1100 mm.

Uwzględniając powyższe wymagania z norm lub r.b.h.p., nie została określona dopuszczalna wysokość podestu roboczego przy maszynie. Do podestu roboczego o wysokości 38,5 cm wskazane byłoby doprowadzenia schodów, ponieważ została przekroczona wysokość stopnia 250 mm.


Autor odpowiedzi: Krzysztof Zamajtys
Odpowiedzi udzielono 13.09.2017 r.


 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów