Odpowiedź

Do montażu i demontażu linii dozorowych systemu sygnalizacji pożarowych (sygnalizacji pożaru) wymagane jest posiadanie uprawnień elektrycznych (SEP). Przy obowiązku posiadania tych uprawnień nie ma znaczenia, czy prace wykonuje się pod napięciem oraz, czy używa się korytek, w których znajdują się kable o napięciu 230 V. Obowiązek posiadania uprawnień elektrycznych (SEP) wynika z § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) - dalej r.k.e.u.

Uzasadnienie


Zgodnie z § 3 r.k.e.u. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa załącznik nr 1 do r.k.e.u.

Zgodnie z § 4 r.k.e.u. nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi; urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

Zgodnie z § 5 r.k.e.u. eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,

2) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Załącznik nr 1 do r.k.e.u. wskazuje 3 grupy urządzeń, instalacji i sieci, przy których dozorze lub eksploatacji wymaganie jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Krzysztof Zamajtys

Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2015 r.