Odpowiedź:
Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy, trwających w dniu 22 lutego 2016 r., w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Zatem, tak jak obecnie, umowa ta, z uwagi na okres na jaki została zawarta, tj. 4 miesiące, nie będzie mogła być wypowiedziana.
Pracownik nabędzie prawo do urlopu w wymiarze 4/12 z 20 lub 26 dni, w zależności od posiadanego stażu pracy.

Uzasadnienie:
W przedstawionej sytuacji będziemy mieli do czynienia z ustalaniem prawa do urlopu w wymiarze proporcjonalnym. Według art. 1551 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:
–  u dotychczasowego pracodawcy –  w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
–  u kolejnego pracodawcy –  w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego –  w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego albo proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym –  w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.
Zasady ustalania urlopu wypoczynkowego udzielanego w wymiarze proporcjonalnym w trybie art. 1551 k.p. określa art. 1552a k.p., zgodnie z którym:
– kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 § 1 i 2 k.p., (tj. 20 albo 26 dni)
– niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.
Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przedstawionym przypadku przy założeniu, że pracownik w styczniu nie pracował u innego pracodawcy, to będzie miał prawo do urlopu w wymiarze 7 dni (4/12 z 20) lub 9 dni (4/12 z 26 dni), w zależności od stażu pracy.
Stosownie do art. 14 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220) do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, tj. 22 lutego 2016 r., w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Zatem, tak jak obecnie, umowa ta, z uwagi na okres na jaki została zawarta, tj. 4 miesiące, nie będzie mogła być wypowiedziana.

Anna Sokołowska,
autorka jest doradcą Centrum Pomocy Profesjonalisty – Doradztwo kadrowe
Odpowiedzi udzielono  12.12.2015 r.