Nasza firma postanowiła na święta wręczyć pracownikom karty zakupowe. Wartość kart jest uzależniona od stażu pracy. Firma nie tworzy ZFŚS. Czy wręczone karty zakupowe należy oskładkować?


 

Z pytania trudno jednoznacznie wywnioskować, czy wystąpi w tym przypadku zwolnienie z oskładkowania. Zależy to od charakteru wspomnianego w pytaniu świadczenia.


 

Zgodnie z przepisami § 2 ust. 1 pkt 6, 20, 21 i 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), podstawy wymiaru składek nie stanowi:
wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z odpowiednimi przepisami, a także m.in. wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych,
świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),
korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.
Jak wspomniano w pytaniu pracodawca nie tworzy ZFŚS, a zatem przekazanie tych kart nie będzie mogło skorzystać ze zwolnienia związanego ze świadczeniami finansowanymi ze środków na działalność socjalną. Jeśli jednak świadczenie to będzie spełniało któryś z pozostałych wyżej wymienionych warunków, wówczas będzie wolne od składek. W przeciwnym razie składki powinny zostać naliczone.