Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jeżeli pracownik zatrudniony na stanowisku asystenta brygadzisty - na co dzień nie kieruje pracownikami, wykonuje prace związane z ewidencjonowanie produkcji i raportowaniem - w zakresie obowiązków ma zastępowanie brygadzisty w sytuacjach nieobecności usprawiedliwionych to musi przejść obowiązkowo szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami?

Odpowiedź:

Asystent brygadzisty, który okresowo może pełnić obowiązki osoby kierującej pracownikami i ma to zapisane w swoim zakresie czynności powinien przejść szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowane dla osób kierujących pracownikami. Obowiązek odbycia szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami nie jest zależny od stałego czy też okresowego kierowania pracownikami. Przepisy dotyczące szkolenia w dziedzinie bhp nie uzależniają odbycia szkolenia od nazwy stanowiska, stanowiąc, iż obowiązek taki, poza pracodawcami, mają również inne osoby kierujące pracownikami.

Uzasadnienie:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p. w § 14 ust. 1 stanowi, iż szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Z kolei przepis § 14 ust. 2 r.s.b.h.p. wskazuje grupy zawodowe, które zobowiązane są odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - szkolenie okresowe odbywają osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, a szczególnie kierownicy, mistrzowie i brygadziści. Przepisy zawarte w § 15 ust. 2 r.s.b.h.p. określają częstotliwość szkolenia okresowego, m.in. dla osób kierujących pracownikami – szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pierwsze szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami, zgodnie z przepisami zawartymi w § 15 ust. 4 r.s.b.h.p., powinno być przeprowadzone w okresie do sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku osoby kierującej pracownikami.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 17 grudnia 2014 r.