Co oznacza według dyrektywy 2000/53/WE termin "wprowadzenie na rynek"?
Termin "wprowadzenie na rynek" zawarty w Dyrektywie Parlamentu i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów, maszyn i urządzeń wycofywanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34 z późn. zm.) - dalej dyrektywa 2000/53/WE, może być utożsamiany z datą rozpoczęcia sprzedaży konkretnego produktu, w tym przypadku modelu samochodu.
Klasyczny cykl życia produktu obejmuje następujące fazy:
1. wprowadzenie produktu na rynek,
2. wzrost sprzedaży produktu,
3. dojrzałość rynkowa produktu,
4. spadek sprzedaży, wycofanie produktu przestarzałego.

W fazie wprowadzenia na rynek występuje niewielka sprzedaż i prawie zerowy zysk. Produkt nie jest jeszcze dobrze znany na rynku, dlatego też sprzedaż rośnie powoli. Jego cena jest wysoka lecz brak konkurencji umożliwia odzyskanie poniesionych nakładów.
W fazie wzrostu sprzedaż, jak i zysk rośnie bardzo szybko co wynika z akceptacji produktu przez konsumentów. Występuje konieczność zwiększenia ilości produktu na rynku oraz miejsc jego sprzedaży. Na skutek coraz silniejszej konkurencji powstaje potrzeba ulepszania produktu.
W fazie dojrzałości produktu produkt jest już powszechnie znany i akceptowany. Kupuje go większość, produkcja osiągnęła już swoje maksimum, więc ceny utrzymują się na w miarę stałym poziomie. Rynek jest nasycony i trwa walka konkurencyjna o Klienta.
W fazie spadku sprzedaży produktu następuje duży spadek wielkości sprzedaży oraz gwałtowne zmniejszanie się zysków firmy. Produkt kończy swe życie na rynku i wraz z nim zanika źródło zysków dla przedsiębiorstwa.
Omawiane stadia cyklu życia produktu rozpoczynają się w momencie skierowania produktu do sprzedaży. Produkt jest wprowadzany do sprzedaży w pierwszej fazie cyklu życia, a mianowicie fazie wprowadzenia produktu na rynek.
W oparciu o podział cyklu życia produktu na 4 fazy i wyjaśnienia poszczególnych faz cyklu życia produktu można stwierdzić, że termin "wprowadzenie na rynek" zawarty w dyrektywie 2000/53/WE może być utożsamiany z datą rozpoczęcia sprzedaży konkretnego produktu, w tym przypadku modelu samochodu.
Krzysztof Zamajtys