Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 

Czy trzeba zmieniać umowy zlecenia lub je aneksować od 1 stycznia 2017 r., zmieniając stawkę wynagrodzenia, jeżeli jest niższa niż 13 zł za godzinę?

Odpowiedź: trwające umowy zlecenia można, ale nie trzeba, zmienić w drodze aneksu, tak aby nowe zapisy dotyczące wynagrodzenia zleceniobiorcy obowiązywały od 1 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie: w związku z mającą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. minimalną stawką godzinową wynagrodzenia z tytułu wykonania zlecenia strony dotychczas zawartych umów zlecenia (zarówno gdy zleceniobiorca jest pracownikiem zleceniodawcy, jak też gdy stron nie łączy stosunek pracy) uprawnione są:

- aneksować do dnia 1 stycznia 2017 r. dotychczas zawarte umowy poprzez określenie należnego zleceniobiorcy wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, albo

- wypłacać zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie ustalonej w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.

Zgodnie bowiem z mającym obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. art. 8a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny - dalej k.c., wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5.

Polecamy:  Minimalna stawka godzinowa - też dla samozatrudnionych

W przypadku jednak, gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5.

Z powyższego wynika ponadto, że wynagrodzenie zleceniobiorcy może zostać ustalone zarówno w stawce godzinowej jak i miesięcznej. W tym ostatnim przypadku pamiętać jednak należy, że jego wysokość, podzielona przez liczbę godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę w danym miesiącu, nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej.