Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pracownik nie przysłał oryginału zwolnienia lekarskiego tylko zdjęcie zwolnienia wysłane z telefonu. Po jakimś czasie pracodawca zwolnił pracownika dyscyplinarnie.

Czy pracodawca nie ma obowiązku wypłaty zasiłku chorobowego (za okres kiedy był jeszcze pracownikiem) ze względu na brak oryginału zwolnienia ZLA?

Odpowiedź: otrzymana przez pracownika od lekarza kopia zaświadczenia lekarskiego jest dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i jego wypłaty. Jeżeli pracownik nie przedłożył pracodawca takiej kopii zaświadczenia lekarskiego tylko jej zdjęcie, pracodawca nie powinien wypłacać pracownikowi zasiłku chorobowego.

Uzasadnienie: przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i jego wysokości dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy ubezpieczonego z powodu choroby jest zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA - art. 53 ust. 1 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159) – dalej u.ś.p. oraz § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1594). Zaświadczenie lekarskie wystawia się z dwiema kopiami. Oryginał zaświadczenia lekarskiego wystawiający zaświadczenie przesyła, w ciągu 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego otrzymuje ubezpieczony, a drugą kopię wystawiający zaświadczenie przechowuje przez okres 3 lat (art. 58 ust. 1 u.ś.p.). Ponieważ zaświadczenie lekarskie stanowi dowód stwierdzający czasową niezdolność ubezpieczonego do pracy, który jest niezbędny do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i jego wysokości, ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć przedmiotowe zaświadczenie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, płatnikowi zasiłków (art. 62 ust. 1 u.ś.p.). Chodzi tu rzecz jasna o kopię zaświadczenia lekarskiego, którą ubezpieczony otrzymał od wystawiającego to zaświadczenie lekarza. Tym samym dla potrzeb ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, pracodawca za dowód stwierdzający niezdolność pracownika do pracy nie może uznać zdjęcia zaświadczenia lekarskiego wysłanego z telefonu komórkowego. Brak wymaganego przepisami u.ś.p. dowodu stwierdzającego niezdolność pracownika sprawia, że pracodawca nie może wypłacić pracownikowi zasiłku chorobowego.

SerwisiePrawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak: 

Kiedy przedsiębiorcy przysługuje zasiłek chorobowy?
 
Jak ustalić zasiłek chorobowy przy wystąpieniu dodatkowego składnika wynagrodzenia?

 

Kto jest zobowiązany zwrócić nienależnie pobrany zasiłek chorobowy?