Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) - producent lub jego upoważniony przedstawiciel, wprowadzając środki ochrony indywidualnej do obrotu, powinien dostarczyć instrukcję ich użytkowania, zwaną dalej "instrukcją".
Instrukcja powinna zawierać:
1) nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;
2) sposób przechowywania, używania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej;
3) informację o:
a) zalecanych przez producenta środkach czyszczących, konserwujących i dezynfekujących, które nie będą negatywnie oddziaływać na użytkownika środków ochrony indywidualnej oraz na te środki, jeśli będą stosowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami,
b) skuteczności ochrony wynikającej z badań technicznych wykonanych w celu sprawdzenia poziomów lub klas ochrony, którymi charakteryzują się środki ochrony indywidualnej,
c) odpowiednim dodatkowym wyposażeniu środków ochrony indywidualnej i charakterystyce ich części zamiennych,
d) klasie ochrony dla różnych poziomów zagrożeń i związanych z tym ograniczeń używania środków ochrony indywidualnej,
e) rodzaju opakowania właściwego do ich bezpiecznego transportu;
4) datę ważności lub okres trwałości środków ochrony indywidualnej lub ich określonych części składowych;
5) objaśnienie wszelkich oznaczeń;
6) nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procesie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej.
Instrukcja powinna być opracowana dokładnie i zrozumiale w języku polskim oraz w językach urzędowych państw przeznaczenia środków ochrony indywidualnej.
Według ustaleń producentów sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być kontrolowany co 12 miesięcy poprzez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis. Firmy sprzedające taki sprzęt w większości maja to w swojej ofercie. Jeżeli nie ma takiej możliwości to przegląd powinno się zlecić firmie oferującej takie usługi.
Należy pamiętać, że sprzęt do pracy na wysokości powinien podlegać kontroli przed każdym użyciem.
Kontrola powinna obejmować:
• tkaninę: należy zwrócić uwagę na nacięcia, uszkodzenia i defekty wynikające z użytkowania, działanie wysokiej temperatury, środków chemicznych itd.;
• szwy: należy zwrócić uwagę na przecięte lub wyprute nitki;
• klamry: właściwe działanie.
Powyższą kontrole może wykonywać służba BHP lub pracownik go użytkujący, to zależy od procedury wewnętrznej ustalonej w zakładzie pracy wyniki kontroli dobrze jest odnotować w prowadzonym odrębnie zeszycie lub dokumencie kontroli.
Trwałość hełmu jest uzależniona od licznych czynników takich jak zimno, gorąco, produkty chemiczne, promieniowanie słoneczne i niewłaściwe użytkowanie.
Kontrola wszelkich widocznych śladów pęknięć, osłabienia lub zniszczenia hełmu, bądź pasków powinna stanowić przedmiot codziennych czynności. W normalnych warunkach użytkowania, hełm powinien zapewniać właściwą ochronę w okresie 2 do 3 lat od rozpoczęcia użytkowania.
Trzeba wiedzieć że hełm, który został uderzony, mający pęknięcia zniszczone paski może utracić znaczny procent swojej skuteczności i należy wymienić na nowy nie czekając aż minie termin ważności.
Środki ochrony indywidualnej mają określone przez producenta terminy używalności i tych terminów nie wolno przekraczać.