Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracownik służby bhp powinien konsultować prawidłowość sporządzenia przez pracodawcę zaświadczenia o stanie zdrowia (formularz ZUS N-10) nie tylko do celów związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, ale również wydawanego do innych celów.
Stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 273, poz. 2711 z późn. zm.) do wniosku o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy należy dołączyć:
1. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku (formularz ZUS N-9),
2. wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju pracy (formularz ZUS N-10),
3. dokumentację medyczną i rentową oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia (np. decyzję organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie stwierdzenia choroby zawodowej), kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Zobacz także: ZUS dofinansuje poprawę warunków BHP>>

Formularz ZUS N-10 powinien zostać wypełniony przez zakład pracy, w którym dana osoba jest lub była ostatnio zatrudniona. Obejmuje on szereg pytań związanych z kwalifikacjami zawodowymi, rodzajem pracy, ogólną charakterystyką pracy na ostatnio zajmowanym stanowisku, warunkami pracy, a także badaniami profilaktycznymi. Z uwagi na specyfikę pytań (w szczególności tych dotyczących warunków pracy), autorzy formularza nakładają na podmiot wypełniający tę ankietę, obowiązek skonsultowania jej z pracownikiem służby bhp.
W związku z powyższym, pracownik służby bhp powinien przeanalizować powyższy formularz w każdym przypadku, w którym sporządza go pracodawca, a następnie – jeżeli nie ma uwag – przystawić imienną pieczątkę (o ile taką posiada) oraz złożyć podpis.
Jeśli pracodawca nie utworzył służby bhp (w strukturze organizacyjnej nie wyodrębnił odpowiedniej komórki i nie zatrudnił w niej – na etacie lub jego części – pracownika służby bhp), treść formularza powinna zostać skonsultowana z osobą wykonującą zadania służby bhp, o której mowa w art. 23711 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), tj. pracownikiem zatrudnionym przy innej pracy, który wykonuje u danego pracodawcy zadania służby bhp lub specjalistą spoza zakładu pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł