Bezterminowe składanie wniosków o uprawnienia za działalność kombatancką?
\

Senat przygotował projekt ustawy nowelizującej ustawę o kombatantach. Chce, aby złożenie wniosku o przyznanie uprawnień z tytułu uznania za działalność kombatancką uczestnictwa w tzw. Niszczycielskich Batalionach w latach 1944-1945 nie było ograniczone terminem.

Artykuł 22 ust. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2012 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400) stanowi, iż wnioski te mogą być składane do dnia 31 grudnia 1999 r.

W wyroku z dnia 10 stycznia 2012 r. (sygn. akt P 19/10), Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność normy wynikającej z art. 22 ust. 4 ww. ustawy z Konstytucją w zakresie, w jakim przepis ten określa termin złożenia do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosku o przyznanie uprawnień z tytułu uznania za działalność równorzędną z działalności kombatancką uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia na czas powyżej siedmiu dni w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu wskutek działania wojska lub milicji podczas wystąpień wolnościowych.

W odpowiedzi na wyrok Trybunału Senat proponuje uchylenie art. 22 ust. 4 ustawy o kombatantach. Wypowiedź Trybunału nie pozbawiła bowiem tego przepisu mocy obowiązującej, a jedynie wyłączyła możliwość stosowania ograniczenia czasowego w przypadku osób - uczestników grudnia 1970 r. Wiążący pozostaje za to termin ustanowiony w stosunku do osób powołujących się na uczestnictwo w Niszczycielskich Batalionach w latach 1944-1945.

Zdaniem Senatu, nie ulega wątpliwości, że w świetle wywodu zaprezentowanego w uzasadnieniu wyroku z dnia 10 stycznia 2012 r. utrzymanie terminu tylko dla jednej grupy byłoby sprzeczne ze standardami konstytucyjnymi i godziłoby w elementarne poczucie sprawiedliwości. Stąd też niezbędna jest interwencja legislacyjna ustawodawcy polegająca na wyeliminowaniu art. 22 ust. 4 u.k. z systemu prawa.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 9 sierpnia 2012 r.