Projekt ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach z FUS (druk 636) został zgłoszony przez posłów SLD.

Obecnie kobiety, które przed dniem 1 stycznia 1999 r. korzystały z urlopu wychowawczego, do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego muszą wskazać również ten rok kalendarzowy, w którym korzystały z urlopu wychowawczego. Wskaźnik wysokości wynagrodzenia za ten rok jest obniżony, ponieważ do jego ustalenia przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie z całego roku, co obniża wysokość kapitału początkowego, a w przyszłości emerytury.
Zgodnie z projektem, jeżeli we wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego okresie znajduje się rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony przebywał na urlopie wychowawczym i dlatego pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez część miesięcy tego roku, to do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowana byłaby kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odpowiednia do liczby miesięcy lub dni, w których zainteresowany pozostawał w ubezpieczeniu, a nie z całego roku. Organ rentowy przeliczałby kapitał początkowy z uwzględnieniem nowych przepisów na wniosek osoby uprawnionej, a jeżeli nie wystąpi z takim wnioskiem – przy obliczaniu wysokości emerytury.
Proponuje się, aby zmiana weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: www.sejm.gov.pl