Projekt ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Zgodnie z art. 28 ust. 1 dyrektywy 2014/36/UE państwa członkowskie zobowiązane są do dnia 30 września 2016 r. przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania.

Nowelizacja przewiduje wydłużenie do 8 miesięcy okresu wykonywania pracy sezonowej. Przyjmuje też jako okres rozliczeniowy rok kalendarzowy, co pozwoli uniknąć sygnalizowanych w stosowaniu procedury oświadczeniowej problemów w przypadku zróżnicowanego okresu rozpoczęcia prac sezonowych w kolejnych latach.

Po zmianach o zezwolenie na pracę sezonową będą mogli się ubiegać obywatele wszystkich państw trzecich. Jest to znaczne rozszerzenie zakresu w stosunku do wykorzystywanego obecnie systemu oświadczeń, który obejmuje obywateli tylko sześciu wybranych krajów. Preferencyjne rozwiązania znajdą zastosowanie w odniesieniu do obywateli państw, których dotyczy § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Obywatele tych państw będą nadal zwolnieni z konieczności uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywny wynik rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (tzw. test rynku pracy). Ponadto będą oni objęci możliwością uzyskania wpisu do rejestru pracy sezonowej na trzy lata.

Pracodawco, poznaj praktyczne aspekty delegowania pracowników za granicę>>>

W celu zapewnienia łatwego dostępu do organu, podobnie jak dotychczas przy rejestracji oświadczeń, właściwy do wydawania zezwoleń na pracę sezonową będzie starosta.

Wprowadzane zmiany przewidują dopuszczanie cudzoziemca do wykonywania prac sezonowych poprzez wydanie mu odpowiednio wizy Schengen lub wizy krajowej, zależnie od długości pobytu oraz nowego typu zezwolenia na pracę sezonową. Cudzoziemiec, składając wniosek wizowy, będzie musiał zadeklarować, iż posiada zakwaterowanie.

Cała procedura będzie przebiegała analogicznie do obecnych rozwiązań systemowych. Wniosek o zezwolenie będzie składany przez podmiot powierzający pracę do starosty, a w praktyce do powiatowego urzędu pracy, gdzie sprawdzane będą warunki powierzenia pracy. Jeżeli będą one spełnione, wniosek będzie wpisany do rejestru, do którego dostęp będą posiadali także konsulowie. Cudzoziemiec, poinformowany przez pracodawcę o zarejestrowaniu wniosku oraz o zawartych w nim warunkach, będzie na tej podstawie starał się o uzyskanie wizy na wjazd. Po przyjeździe, gdy cudzoziemiec stawia się u pracodawcy, wydawane będzie przez starostę zezwolenie na pracę, uprawniające do legalnego wykonywania pracy. Procedura wydania zezwolenia ma być możliwie najszybsza.

W stosunku do pracy sezonowej przyjęty zostanie ustawowy warunek, zgodnie z którym zezwolenia na pracę odmawia się lub uchyla w przypadku dwukrotnego skazania za nielegalne powierzenie pracy w ciągu dwóch lat. Wdrażana dyrektywa przewiduje jednokrotne skazanie, jednak nowelizacja przyjmuje te same warunki we wszystkich przypadkach.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw jest na etapie opiniowania.