Chodzi o te firmy, współpraca z którymi przynosi ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) swoim kontrahentom, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Projekt zmiany ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.), jest w konsultacjach społecznych, a powinien wpłynąć do sejmu pod koniec marca. Wszystko przez to, że resort pracy notuje niższe wpływy do budżetu z powodu zbyt dużych ulg.

Czytaj:  Późniejsze opłacenie składek nie pozbawi prawa do refundacji z PFRON

 

Zgodnie z obecnym art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej wpłaty na PFRON pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych są obniżane, jeśli kontrahentem jest pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający 30 proc. wskaźnik zatrudnionych niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby niewidome, psychicznie chore lub upośledzone umysłowo lub osoby z zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za usługę. Kwota obniżenia jest iloczynem wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. Ustawa szczegółowo reguluje zasady obliczenia wskaźnika niezbędnego do obniżki wpłat.

A skoro kwota obniżenia zależy od liczby osób niepełnosprawnych