Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Okres czasu pomiędzy kolejnymi badaniami jaki powinien upłynąć zależy od czynnika, który mierzymy jeśli jest to czynnik o działaniu rakotwórczym lub mutagennym to po dwóch badaniach co pół roku jeśli wynik będzie poniżej 0,1 - przykład: badania styczeń wartość 0,0 5 badania za pół roku, badania lipiec wartość 0,06 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.) - dalej r.b.p., wykonano dwa badania w wynikiem poniżej 0,1 i kolejne badania nie są wymagane jeśli w warunkach występowania danego czynnika nie dokonała się zmiana mogąca wpływać na wysokość stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia.
W przypadku innego czynnika szkodliwego po dwóch badaniach wykonanych co dwa lata jeśli wynik będzie poniżej 0,1 - przykład: badania styczeń 2008 wartość 0,03, za dwa lata badania styczeń 2010 wynik 0,05 zgodnie z r.b.p. wykonano dwa badania w wynikiem poniżej 0,1 i kolejne badania nie są wymagane jeśli w warunkach występowania danego czynnika nie dokonała się zmiana mogąca wpływać na wysokość stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia.
Rozporządzenie co prawda podaje częstotliwość badań dla czynników co sześć miesięcy i co dwa lata w przypadku wyników powyżej 0,1 do 0,5 proponuje utrzymać tą częstotliwość dla wyniku mniejszego niż 0,1 np. 0,03 nikt nam w tym przypadku nie będzie miał nic do zarzucenia

Zgodnie § 2 ust. 2-3 r.b.p. W przypadku występowania w środowisku pracy czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym badania i pomiary przeprowadza się:

  1. co najmniej raz na trzy miesiące - przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p.;
  2. co najmniej raz na sześć miesięcy - przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 k.p.;
  3. w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika.


W przypadku występowania w środowisku pracy czynnika szkodliwego dla zdrowia, innego niż określony powyżej, badania i pomiary przeprowadza się:

  1. co najmniej raz w roku - przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 k.p.;
  2. co najmniej raz na dwa lata - przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 k.p.;
  3. w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika.

Badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia występującego w środowisku pracy nie przeprowadza się, jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych badań i pomiarów nie przekroczyły 0,1 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 k.p., a w procesie technologicznym lub w warunkach występowania danego czynnika nie dokonała się zmiana mogąca wpływać na wysokość stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.