Nowelizacja przewiduje m.in. premiowanie pracowników urzędów pracy w zależności od efektów ich działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Urzędy pracy będą ustalać profile pomocy, dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego bezrobotnego. Pierwszy profil dotyczy bezrobotnych aktywnych, dla których podstawowym wsparciem będą oferty pracy i doradztwo zawodowe, takie jak np. szkolenia czy pożyczki na działalność gospodarczą. Drugi profil pomocy obejmuje osoby bez pracy wymagające wsparcia – będą one mogły korzystać ze wszystkich możliwości wsparcia oferowanych przez urzędy pracy, np. ze staży. Z kolei trzeci profil pomocy dotyczy bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, np. wykluczonych społecznie, którzy będą obsługiwani przez podmioty pośredniczące, w tym agencje zatrudnienia lub organizacje pozarządowe.
Nowelizacja zmienia także zasady ustalania wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie. Będą one uzależnione od efektywności działań aktywizacyjnych.
Nowelizacja wprowadza też rozwiązania mające przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i ponownego zatrudnienia powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Są to m.in. granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe, bony stażowe i szkoleniowe.
 Ustawa wchodzi w życie w trzech turach: 27 maja, 1 lipca 2014 r. oraz 1 stycznia 2015 r.