Odpowiedź


Wymiana stolarki okiennej stanowi remont obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud., i w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie

Ustawa - Prawo budowlane definiuje "remont" jako "wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym" (art. 3 pkt 8). Nie zawiera jednak definicji "bieżącej konserwacji", pozwalającej rozróżnić te dwa typy prac. Rozróżnienie to jest bardzo ważne, ponieważ tylko remont stanowi roboty budowlane, a tym samym jest objęty reglamentacją wskazanej ustawy. W dodatku remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2 pkt 1 pr. bud.). Natomiast prace stanowiące "bieżącą konserwację" nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, gdyż nie stanowią w ogóle robót budowlanych (art. 3 pkt 7 w zw. z art. 3 pkt 8 pr. bud.).

W orzecznictwie wskazuje się, że z etymologicznego punktu widzenia różnica znaczeniowa pomiędzy pojęciem "remontu" a pojęciem "bieżącej konserwacji" powinna wynikać z zakresu i częstotliwości wykonywanych robót budowlanych. @page_break@

Bieżącą konserwacją są roboty budowlane wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone remontem (wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 stycznia 2006 r., VII SA/Wa 1112/05, LEX nr 220789). Przez pojęcie "bieżącej konserwacji" należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót nie polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, czy też zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem tegoż obiektu; zakwalifikowanie określonych robót do prac konserwacyjnych bądź też prac remontowych jest kwestią ocenną wynikającą z konkretnych warunków, a przede wszystkim odniesienia zakresu prowadzonych robót do konkretnego obiektu, jego wielkości, przeznaczenia; ocena, czy prowadzone są prace konserwacyjne, czy też roboty remontowe wymagają uzasadnienia opartego na wiarygodnym materiale faktograficznym (jak protokoły z wizji lokalnej z oględzin, fotografie, ryciny, szkice) (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2006 r., II OSK 704/05, LEX nr 209107). Bieżącą konserwacją można określić roboty polegające na wymianie jednych elementów na inne - nowe, bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego, co jest warunkiem koniecznym przy kwalifikowaniu robót budowlanych jako remontu (wyrok WSA w Kielcach z dnia 4 lutego 2009 r., II SA/Ke, 2/09 LEX nr 533183).

Przy tak ogólnych sformułowaniach w orzecznictwie kwalifikuje się roboty budowlane polegające na wymianie okien jako remont. W wyroku z dnia 17 grudnia 2009 r., II SA/Lu 582/09, LEX nr 583025, WSA w Lublinie wskazał: "Roboty budowlane polegające na wymianie okien stanowią remont i to niezależnie od tego czy następuje zmiana wielkości otworów okiennych. Nie jest to bowiem czynność z zakresu bieżącej konserwacji, gdyż do takich czynności można zaliczyć odnowienie okien poprzez pomalowanie i inne drobne naprawy". Sąd podkreślił, że w odniesieniu do budynków zabytkowych, stanowiących pewną całość architektoniczną, na którą składają się m.in. szczególna substancja obiektu, elementy wykończenia, kolorystyka, wystrój elewacji, układ wielkość i kształt otworów okiennych, podziały tafli szyb, detale zdobnicze etc. zasadniczo wszelkie czynności budowlane wiążą się z ingerencją w ten obiekt, powodując w mniejszym bądź większym stopniu zmianę tego obiektu pojmowanego całościowo. Podobnie wymianę okien jako remont zakwalifikował WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 13 czerwca 2007 r., II SA/Gd 662/06, oraz WSA w Lublinie w wyroku z dnia 29 maja 2008 r., II SA/Lu 202/08, LEX nr 492002.