Czy wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów dokonuje się ze względu na miejsce zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w placówce handlowej (np. powiat płoński), czy obszar prowadzenia zbierania (i magazynowania odpadów np. powiat legionowski)?

Odpowiedź:

Wpis do rejestru odpadów zwolnionych z uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów dokonuje się ze względu na miejsce zbierania odpadów a więc ze względu na miejsce zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w placówce handlowej.

Uzasadnienie:

Zastosowanie znajdzie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o. Ponadto na podstawie art. 33 ust. 4 u.o. zostało wydane rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154, z późn. zm.), gdzie wskazano, że zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w placówkach handlowych zwolnione jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Z kolei w art. 33 ust. 5 u.o. zobowiązano posiadacza odpadów, który jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie odpadów, do zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów.