Podmioty, które w treści pierwotnej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym były kwalifikowane jako ”zbierający”, a nie posiadały ww. decyzji ponieważ korzystały ze zwolnienia, na skutek przeprowadzonych zmian są z urzędu wykreślone z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez GIOŚ i co ważniejsze - na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym są zobligowane do przekazywania odpadów podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia i wpis do rejestru GIOŚ.

Ustawa o odpadach w treści art. 45 ust. 1 pkt 1 precyzuje podstawy zwolnienia z uzyskania przez ww. podmioty zezwolenia na zbieranie odpadów i w ust. 2 nakłada na niego obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy z tzw. profesjonalnym zbierającym, czyli posiadającym ważne zezwolenie na zbieranie.

Brak ww. umowy może poskutkować sankcjami karnymi w formie mandatu karnego, jeżeli inspektorzy ujawnią taki fakt na kontroli.

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, stan z 13.03.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami