Zgodnie z ustawą antysmogową (ustawą o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska) obowiązek ochrony środowiska przed hałasem powstanie z chwilą pojawienia się faktycznego zagospodarowania terenu. Ma to zapobiec budowie ekranów akustycznych wzdłuż dróg przebiegających przez tereny niezamieszkałe, ale przeznaczone pod taką funkcję w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana ustawy ma też zapewnić właściwy standard akustyczny w zabudowie mieszkaniowej, szpitalach, domach opieki społecznej lub w budynkach związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży (czyli w obiektach, które z mocy art. 113 ust. 2 tej ustawy wymagają ochrony przed hałasem, ale zostały zlokalizowane na terenie służącym do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania).

Zobacz: Sejm uchwalił tzw. ustawę antysmogową 

Kolejnym celem nowelizacji jest zapewnienie bardziej skutecznej ochrony mieszkańców przed hałasem w sytuacjach, gdzie bezpośrednio na granicy pasa drogowego czy kolejowego znajdują się np. budynki mieszkalne lub szpitale. W takich przypadkach, gdy brakuje miejsca na ochronę przed hałasem w postaci ekranów akustycznych, będzie ona mogła być zapewniona w inny skuteczny sposób, np. poprzez wymianę stolarki okiennej w budynkach.

Na zakończonym w piątek posiedzeniu Senat zaproponował 5 doprecyzowujących poprawek do omawianej nowelizacji. O losie zaproponowanych przez Senat poprawek zdecyduje teraz Sejm.

Źródło: www.mos.gov.pl