Tak orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt I C 373/14.

Współwłaściciele lokalu mieszkalnego wnieśli o uchylenie uchwały nr X wspólnoty mieszkaniowej. Wskazali, że zamierzają wybudować schody zewnętrzne do tego lokalu i są na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wspólnota wcześniejszą uchwałą wyraziła zgodę na zmianę sposobu korzystania z lokalu z mieszkalnego na użytkowy oraz na prace remontowe polegające na wykonaniu otworu drzwiowego i schodów zewnętrznych. Cofając swoją zgodę podjęciem uchwały nr X Wspólnota naruszyła zasadę ochrony praw nabytych. W odpowiedzi na pozew Wspólnota wskazała, że jej zgoda na zmianę użytkowania oraz na prace remontowe nie była bezwarunkowa. Współwłaściciele lokalu mieli uzgodnić projekt budowlany z zarządem wspólnoty, jednak tego nie zrobili. Zarząd dopiero z akt postępowania administracyjnego dowiedział się, że współwłaściciele wystąpili o pozwolenie na budowę.

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał powództwo za zasadne, chociaż nie wszystkie zarzuty współwłaścicieli zasługiwały na uwzględnienie. Sąd nie podzielił m.in. zarzutów dotyczących głosowania nad zaskarżoną uchwałą bez wiedzy skarżących oraz zakwestionował argumentację współwłaścicieli, jakoby robili oni wszystko, aby dojść do porozumienia z zarządem wspólnoty. Co więcej, Sąd wskazał, że brakiem uzgodnienia należy w równym stopniu obarczyć obie strony, ponieważ żadna nie wykazała rzeczywistej woli porozumienia. Jednak za wystarczającą przesłankę do uchylenia uchwały Sąd uznał naruszenie istotnego interesu powodów. Tłumaczył, że uchwały wspólnot mieszkaniowych stanowią podstawę nabycia przez członka wspólnoty konkretnych praw, dlatego też uchwały te nie mogą być dowolnie zmieniane ani uchylane. Uchwały od chwili ich podjęcia wiążą wszystkich właścicieli lokali i są natychmiast wykonalne. Skoro więc jedną uchwałą współwłaściciele uzyskali zgodę na zmianę sposobu użytkowania oraz przebudowę części wspólnej poprzez wykonanie otworu drzwiowego i schodów zewnętrznych, to podjęcie drugiej zaskarżonej uchwały narusza istotny interes współwłaścicieli, ponieważ neguje nadane im wcześniej uprawnienia. Fakt, że uprawnienia zostały przyznane pod warunkiem, nie ma w tej sytuacji znaczenia.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uchylił zaskarżoną uchwałę.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

(orzeczenia.ms.gov.pl)