Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odpadach wydobywczych

24 października, na zakończenie 24. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili nowelizację ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wdraża do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego.

Celem nowelizacji jest usprawnienie procedur w tym zakresie. Nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki na właścicieli odpadów wydobywczych oraz obiektów służących do ich unieszkodliwiania. Prowadzący unieszkodliwianie odpadów w przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie tej działalności będzie miał np. obowiązek przedłożyć do zatwierdzenia nowy program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Nowelizacja zapewnia też udział społeczeństwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Tym samym doprecyzowano kwestię udziału społeczności, której projekt dotyczy, w sporządzaniu zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

W czasie drugiego czytania projektu ustawy zgłoszono siedem poprawek. Posłowie uwzględnili dwie z nich - przewidujące, że na wniosek posiadacza odpadów prowadzącego obiekt unieszkodliwiania odpadów, w decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, to właściwy organ może odstąpić od obowiązku wykonywania badań składu wód. Uchwalona ustawa trafi teraz do Senatu.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 26 października 2012 r.

Data publikacji: 26 października 2012 r.