Firmie, która nie ewidencjonuje odpadów, grozi grzywna. Kary tej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Ustawa zmieniająca ustawę o odpadach (Dz. U. z 2011 nr 138, poz. 809), która weszła w życie 20 lipca, wprowadza zasadę, zgodnie z którą, jeżeli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych właściwemu organowi samorządowemu, podlega karze pieniężnej do 500 zł. W przypadku nieprzekazania tych danych w terminie określonym w decyzji wydanej przez marszałka województwa, posiadacz odpadów podlega karze w wysokości 2 tys. zł. Kara ta może być nakładana wielokrotnie, ale łącznie kary nie mogą przekroczyć 10 tys. zł w danym roku kalendarzowym. Niestety, takie kary nie mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć każdy wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub też zachowania źródła przychodów, o ile nie został przez ustawodawcę wprost wyłączony z kosztów. W katalogu takich wyłączeń zamieszczone zostały opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także kary, opłaty z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 21 lipca 2011 r.

Data publikacji: 21 lipca 2011 r.