Projekt ustawy ma charakter horyzontalny, tzn. zakłada zmianę przepisów ograniczających innowacyjność w różnych ustawach. Zmienione mają być m.in. ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) i ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888). Zmiany w ustawach podatkowych mają na celu wprowadzenie instrumentów podatkowych, które wspierałyby prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i są zmianami symetrycznymi – w obu ustawach zostały zaproponowane możliwie tożsame rozwiązania, zgodnie z dotychczas stosowaną metodą regulacji tych podatków. Przepisy zaproponowane w projekcie wprowadzają m.in. zmiany w zakresie tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych).

Zmiany mają objąć także ustawę z 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776). Zgodnie z projektem akademickie inkubatory przedsiębiorczości i uczelnie będą płacić o połowę niższe opłaty za zgłaszanie efektów swojej działalności innowacyjnej. Ponadto adwokaci i radcy prawni mają uzyskać więcej uprawnień w postępowaniach toczących się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie zmian w ustawie z 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1710), w ustawie z 30.04.2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2016 poz. 900), w ustawie z 30.04.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. poz. 572) czy w ustawie z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 poz. 2045) i innych. Planuje się w szczególności ułatwienie dostępu do uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego oraz zwiększenie atrakcyjności z tytułu jego posiadania (prostsze i korzystniejsze wsparcie podatkowe). Jednocześnie projekt ustawy nie nakłada na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców żadnych dodatkowych obowiązków lub obciążeń, które mogłyby rodzić skutki finansowe po ich stronie. Opracowanie katalogu ustaw i przepisów wymagających zmian zostało dokonane w procesie szerokich konsultacji, których efektem była tzw. Biała księga innowacji.
 
Projektowana ustawa ma zacząć obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem nowelizacji niektórych ustaw (m.in. ustaw podatkowych), które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.