Z jaką datą należy zawiesić postępowanie o wydanie warunków zabudowy dla terenu, gdzie obecnie toczy się procedura opracowania mpzp w przypadku, gdy inwestor zmienia wniosek w sposób istotny, tzn. rozszerza go co jakiś czas o kolejne działki wraz z nową zabudową?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) - dalej u.p.z.p., postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wydając postanowienie o zawieszeniu postępowania, wskazany powyżej 12 miesięczny okres należy liczyć od daty złożenia pierwotnego wniosku o wydanie warunków zabudowy. Późniejsze zmiany żądania wniosku nie wpływają co do zasady na inne ustalenie okresu zawieszenia postępowania.

Wyjątkowo jednak, można by potraktować tego rodzaju zmiany jako nowy wniosek, jeśli nie dotyczą one żądania w zakresie np. zmiany parametrów pierwotnej zabudowy, lecz rozszerzają żądanie wniosku o nowe działki wraz z propozycją zupełnie nowej zabudowy, nieprzewidzianej we wcześniej złożonym wniosku. Jeśli są to żądania tak daleko idące, że można by je rozpatrywać w ramach odrębnych postępowań jako zupełnie nowe wnioski, to można rozdzielić te sprawy do odrębnych postępowań i wówczas odrębnie zawiesić każde z nich.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .