W dniu 23 listopada br. Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie przepisów, które w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności w celu spełnienia nowych wymagań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego UE na lata 2013-2020.

Prawidłowe i aktualne dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych są niezbędne do ustalenia, czy UE i państwa członkowskie są na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów w zakresie zmniejszenia emisji, a także dla opracowania nowych strategii przeciwdziałania zmianom klimatu.

Na mocy decyzji przyjętej w 2004 r. UE i państwa członkowskie już teraz współpracują w tym zakresie sporządzając coroczne raporty o inwentaryzacji gazów cieplarnianych, które wykorzystywane są do oceny postępu w realizacji celów w zakresie redukcji emisji określonych w Protokole z Kioto. Gromadzą też i publikują informacje na temat prognoz dotyczących emisji gazów cieplarnianych oraz na temat działań i środków podejmowanych w celu redukcji emisji.

Nowe rozporządzenie wzmacnia mechanizm monitorowania i sprawozdawczości zgodnie z wymogami pakietu klimatyczno-energetycznego z 2009 r., zapewnia większą niż do tej pory przejrzystość przekazywanych danych i informacji oraz gwarantuje dotrzymanie zobowiązań UE w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.

Zmiana mechanizmu monitorowania dotyczyć będzie zasad monitorowania i przekazywania sprawozdań o emisjach przez władze krajowe. Propozycja tych zmian musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Radę i Parlament Europejski.

Opracowanie: Łukasz Matłacz