Współwłaściciele lasu zwrócili się do starosty o przyznanie im środków z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanej z odnowieniem i przebudową drzewostanu.

Starosta odmówił przyznania środków.

Jego zdaniem Skarb Państwa nie podejmuje działań restytucyjnych, nie wypłaca odszkodowania, a zapewnia jedynie środki na pokrycie kosztów takich działań.

Skoro wnioskodawcy nie podjęli działań, które by prowadziły do odnowienia lub przebudowy drzewostanu i nie ponieśli kosztów związanych z tego typu działaniami środki z budżetu państwa nie mogą być przyznane.

Wnioskodawcy poskarżyli się do sądu administracyjnego.

W ocenie WSA, wbrew stanowisku organu, finansowanie z budżetu państwa "kosztu" może mieć miejsce także przed faktycznym wydatkowaniem przez właściciela lasu środków na zagospodarowanie i ochronę lasu zniszczonego siłami natury.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Skoro celem nadrzędnym ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) jest zagwarantowanie ochrony lasów oraz trwałości ich istnienia a przepis art. 12 ustawy ma być instrumentem prawnym gwarantującym finansowanie działań naprawczych, to przepis ten powinien służyć niezwłocznemu wdrożeniu działań skutkujących odnowieniem i zagospodarowaniem zniszczonej powierzchni leśnej.

Ponadto, ustawodawca nie uzależnia realizacji obowiązku finansowania kosztów z budżetu państwa od okoliczności leżących po stronie właściciela lasu innych niż wykazanie zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 19 stycznia 2017 r., sygn. akt II SA/Bk 766/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów