Odpowiedź: zasada kontynuacji amortyzacji nie znajdzie zastosowania w razie nabycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości rynkowej poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa nabytego w drodze darowizny będą kosztem uzyskania przychodów, z tym że łączną wartość początkową środków trwałych stanowić będzie suma ich wartości rynkowej z dnia nabycia darowizny, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa, a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Ponieważ nabycie wyposażenia nastąpiło nieodpłatnie w z związku z czym podatnik nie poniósł wydatków na ich nabycie nie jest możliwe zaliczenie wartości nabytego wyposażenia do kosztów podatkowych

Uzasadnienie: zgodnie z art. 22h ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych– dalej u.p.d.o.f. podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.

Jak stanowi art. 22h ust. 3a u.p.d.o.f. przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a. (art. 22h ust. 3d u.p.d.o.f.)

Jak wynika zatem z powyższych przepisów zasada kontynuacji amortyzacji nie znajdzie zastosowania w razie nabycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny.

Zgodnie z art. 22g ust. 15 u.p.d.o.f. w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3-5 oraz ust. 2, 8, 9, 14 i 15, przepis art. 19 stosuje się odpowiednio.(art. 22g ust. 16 u.p.d.o.f.)

W myśl art. 19 ust. 3 u.p.d.o.f. wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Dokonane przez podatnika odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Jak wynika bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a u.p.d.o.f. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

- nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub

- dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

- nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Analogiczne stanowisko znajdujemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lipca 2015 r. IPPB1/4511-520/15-2/KS, w której czytamy: (...) "wartość początkową środków trwałych nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny przedsiębiorstwa, należy ustalić wg wartości rynkowej z dnia nabycia darowizny, z uwzględnieniem art. 19 ww. ustawy, chyba że umowa darowizny przedsiębiorstwa określi tę wartość w niższej wysokości. W konsekwencji, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22g ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkowa, środków trwałych dla każdego z osobna składnika majątku nie może być wyższa niż wartość rynkowa tych składników przekazanych w formie darowizny (suma wartości początkowej wszystkich składników majątku nie może być wyższa niż suma jednostkowych wartości rynkowych tychże składników).

A zatem odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości rynkowej poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa nabytego w drodze darowizny będą dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów, z tym że łączną wartość początkową środków trwałych stanowić będzie suma ich wartości rynkowej z dnia nabycia darowizny, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa, a wartością składników mienia, niebędących środkami trwałymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn."

W przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny VAT nie występuje – nie występuje kwota netto i brutto, mamy do czynienia tylko z jedną kwotą.

Jeżeli chodzi natomiast o możliwość zaliczenia do kosztów otrzymanego wyposażenia należy wskazać, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jak wynika z przytoczonego przepisu jednym z warunków pozwalających na zaliczenie do kosztów określonego wydatku jest fakt poniesienia go przez podatnika. Jeżeli zatem nabycie przedmiotowego wyposażenia nastąpiło nieodpłatnie w z związku z czym podatnik nie poniósł wydatków na ich nabycie nie jest możliwe zaliczenie wartości nabytego wyposażenia do kosztów podatkowych.

Analogiczne stanowisko znajdujemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2014 r., IBPBI/1/415-1213/14/ZK.

" "