Jak podał Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, głównym kryterium zamieszczenia odmiany na Liście Odmian Zalecanych jest wysokość i stabilność plonowania danego gatunku w woj. śląskim. Ponadto analizowane są inne cechy odmiany, np. odporność na choroby, zimotrwałość w przypadku roślin ozimych, wartość technologiczna, jakość ziarna, przydatność do przemysłu lub do specyficznych warunków gospodarowania.

Celem tworzenia List Odmian Zalecanych jest wskazanie najlepszych dla danego regionu odmian wśród kilkudziesięciu wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian oraz Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych Unii Europejskiej.

Odmiany umieszczone na śląskiej liście wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w regionalnych warunkach. Listy mogą być przydatne dla rolników, ponieważ uprawa właściwej odmiany ma istotne znaczenie dla efektów ekonomicznych osiąganych w każdym gospodarstwie rolnym.

Zrealizowany w latach 2010-2012 program badawczy Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) pozwolił na utworzenie w 2013 r. List Odmian Zalecanych w woj. śląskim dla takich gatunków jak pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime, owies, rzepak ozimy, ziemniaki oraz groch siewny. Liczba odmian umieszczonych na listach wynosi dla poszczególnych gatunków od 1 do 12.

Informacje o listach i poszczególnych odmianach śląscy rolnicy mogą uzyskać np. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach, Zakładzie Doświadczalnym w Kochcicach, Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Śląskiej Izbie Rolniczej w Katowicach, Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz jego w oddziałach w Mikołowie i Bielsku Białej. Listy umieszczono też na stronach internetowych ośrodka.

Decyzje dotyczące utworzenia List Odmian Zalecanych oraz włączenia lub wycofania z nich odmian podejmowane są przez dyrektora stacji koordynującej PDOiR w województwie, po zasięgnięciu opinii specjalnego zespołu. Podstawą tworzenia list dla danego gatunku jest coroczne prowadzenie w regionie odpowiednich badań i doświadczeń. Takie badania trwają co najmniej dwa lata, wymagane jest też przeprowadzenie odpowiedniej liczby doświadczeń.

W ubiegłym roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej uruchomił na swojej stronie internetowej bezpłatną aplikację, ułatwiającą rolnikom ze wszystkich regionów wybór odmiany. Wyszukiwarka gromadzi listę odmian roślin rekomendowanych do uprawy w poszczególnych województwach oraz charakterystykę tych odmian. Daje też możliwość szybkiego porównania ich cech.

Aplikacja pod nazwą "PDOiR. Rekomendacja odmian" dostępna jest pod adresem www.coboru.pl. PDOiR to Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze - to system stworzony na podstawie badań i praktycznych doświadczeń z poszczególnymi odmianami roślin. Jego częścią jest baza zalecanych do uprawy gatunków.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze jest systemem doświadczalnym, opartym na współpracy wielu podmiotów w całej Polsce. Uczestniczą w nim m.in. samorządy wojewódzkie i rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa.

PDOiR jest unikatowym systemem doświadczalnictwa odmianowo-rolniczego w Unii Europejskiej. Realizowane jest w formie różnych serii doświadczeń odmianowo-agrotechnicznych w poszczególnych województwach i w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez ośrodek w Słupi Wielkiej. Na podstawie wyników badań i doświadczeń powstają listy zalecanych do uprawy odmian.

mab/ amac/