Pytanie:
Czy na podstawie przepisów zawartych w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., starosta może sfinansować opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu - art. 21 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach?

Odpowiedź:
Starosta nie może sfinansować opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, jakie przeznaczane są na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. Działania związane z gospodarką leśną nie są zadaniami własnymi jednostki samorządu terytorialnego. Są to zadania administracji rządowej, zlecone do wykonania starostom.

Uzasadnienie:
Artykuł 400a p.o.ś. dopuszcza tylko finansowanie zadań związanych ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne (art. 400a ust. 1 pkt 30 p.o.ś.), natomiast "inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska" (art. 400a ust. 1 pkt 42 p.o.ś.) nie ma zastosowania w odniesieniu do finansowania UPUL. Zlecanie i finansowanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) nie jest działalnością związaną z ochroną środowiska. Na wykonanie tych zadań (administracji rządowej) starostowie otrzymują środki, które mogą być wydatkowane na te cele. Do 31 grudnia 2009 r., tj. do czasu funkcjonowania powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, również nie można było na ten cel przeznaczać środków zgromadzonych na rachunku funduszu. Oznacza to, że starosta musi sfinansować UPUL z budżetu powiatu z wyłączeniem możliwości korzystania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływających do powiatu, gdyż te mają inne przeznaczenie. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami