Czy opłaty środowiskowe za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należy naliczyć tylko dla dwóch substancji wskazanych w pozwoleniu?


W pozwoleniu wykazana jest tylko wielkość emisji w kg/h dla dwóch substancji: etanoloamina oraz aceton. Dla pozostałych substancji zapisane jest, że nie posiadają one określonego dopuszczalnego poziomu stężeń w powietrzu lub substancja nie przekracza 10% poziomu dopuszczalnego ani 10% wartości odniesienia.

Czy w związku z tym opłaty środowiskowe należy naliczyć tylko dla dwóch substancji: etanoloaminy i acetonu?

Odpowiedź:

Niestety opłaty z tytułu emisji do powietrza gazów i pyłów ponosimy również za substancje, których emisje nie są określone jako dopuszczalne w pozwoleniach, nie wymagają pozwolenia, ani nawet nie wymagają zgłoszenia instalacji organowi ochrony środowiska.

Takim przykładem jest emisja z tych źródeł, które nie spełniają definicji instalacji, a tym samym nie wymagają pozwolenia na emisję do powietrza ani zgłoszenia instalacji organowi ochrony środowiska. Można tu wskazać emisje niezorganizowane, emisje z silników pojazdów i statków itp. Nie są one objęte pozwoleniem ani zgłoszeniem (z wyjątkiem standardów emisyjnych z instalacji), a opłatom podlegają. Natomiast w przypadkach, gdzie nie jest wymagane pozwolenie emisyjne nie ponosimy przy jego braku opłaty podwyższonej.

Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś., opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Według art. 274 ust. 1 pkt 1 p.o.ś., wysokość opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zależy odpowiednio od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Żaden z przepisów Tytułu V Środki finansowo-prawne ustawy p.o.ś. nie zwalnia z opłat za emisję gazów i pyłów, która nie wymaga pozwolenie emisyjne lub zgłoszenie.

Jedyne zwolnienie zawarte jest w art. 289 ust. 1 p.o.ś.

Przepisy ochrony środowiska ograniczają wymagania względem podmiotów korzystających ze środowiska poprzez wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów co do obowiązku posiadania pozwolenia emisyjnego lub zgłoszenia instalacji oraz co do wymogu określenia emisji dopuszczalnych dla nieistotnych emisji, wskazując sytuacje, kiedy nie są ww. wymagane. Nie oznacza to jednak zwolnienia z opłat. Taka sytuacja występuje w przypadku opisanym w pytaniu, gdzie emisję dopuszczalną określono dla dwóch substancji, ale opłatę należy ponieść za wszystkie emitowane.