Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy jeżeli w firmie okresowo przeprowadza się malowanie ścian, to należy naliczać emisję z tego procesu? Jakie informacje zamieścić w rejestrze, aby było możliwe obliczenie emisji (czy tylko zużycie farby)?

Czy jeżeli malowanie wykonuje firma zewnętrzna, to ta firma również odpowiada za emisję z tego procesu?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś., opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Z procesów malowania farbami mogą być wprowadzone do powietrza substancje lotne zawarte w tych farbach. Dlatego jeżeli farby zawierają substancje lotne, to musimy określić wielkość emisji i opłaty w oparciu o wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.


Według art. 275 p.o.ś. do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska.


Podmioty korzystające ze środowiska w zakresie emisji do powietrza gazów i pyłów zobowiązane są:
1. we własnym zakresie ustalić wysokość należnej opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym miało miejsce korzystanie ze środowiska,
2. wnieść ww. opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku (art. 285 ust. 2 p.o.ś.) - przepis dotyczy opłat z tytułu korzystania ze środowiska począwszy od należnych za rok 2013. Do roku 2012 włącznie opłaty należało wnosić do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
3. przedkładać marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat w celu umożliwienia weryfikacji prawidłowości naliczenia opłaty i prowadzenia bazy korzystających ze środowiska zgodnie z art. 286 ust. 1 p.o.ś. w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 p.o.ś.


Począwszy od wykazów sporządzonych dla potrzeb opłat z tytułu korzystania ze środowiska należnych za rok 2013 wykazy przedkłada się do 31 marca za rok poprzedni. Do roku 2012 włącznie wykazy należało przedkładać do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Do ww. celów niezbędne jest sporządzenie wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.


W związku z powyższym opłatę ponosi zakład, jeżeli malowanie prowadzone jest we własnym zakresie lub tak stanowi umowa z wykonawcą prac lub wykonawca w pozostałych przypadkach, gdy to on jest podmiotem korzystającym ze środowiska. W praktyce stosuje się różne rozwiązania, ale jeżeli zleceniodawca i wykonawca nie dojdą do porozumienia, to opłaty ponosi podmiot faktycznie korzystający ze środowiska – powodujący emisję. W celu określenia wielkości emisji niezbędne jest prowadzenie ewidencji ilości zużytych farb według rodzajów oraz posiadanie ich kart charakterystyki (dla poszczególnych rodzajów).


Emisję określimy według zużycia farby w okresie rozliczeniowym i zawartości substancji lotnych w farbach według kart charakterystyki. Wielkości emisji poszczególnych substancji należy przemnożyć przez wysokość stawki jednostkowej dla danej substancji (w zł/kg) podanej w obwieszczeniu Ministra Środowiska na dany rok rozliczeniowy.
Obliczenia sprawdzi i oceni marszałek województwa zgodnie z art. 288 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 p.o.ś.

Artykuł 289 ust. 1 p.o.ś. stanowi, że nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. Przepisy art. 286 ust. 1-2 p.o.ś. stosuje się odpowiednio.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.