Pytanie dotyczy zmiany planu monitorowania wielkości emisji CO2. Firma posiada pozwolenie i zatwierdzony plan monitorowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) - dalej u.s.h.u.e. oraz rozporządzeniem Komisji (UE) NR 601/2012 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 181 z 12 lipca 2012, s. 30). Instalacja posiada sześć źródeł ciepła, które są wymienione w planie monitorowania. Jeden z kotłów został zmodernizowany i jego nazwa jest inna oraz sprawność jest wyższa. Natomiast moc kotła oraz całej instalacji pozostała taka sama.

Czy te zmiany mają znaczenie i należy zmienić plan monitorowania?Odpowiedź:
Moim zdaniem, jeśli nie zmieniła się nominalna moc cieplna kotła (określona jako moc w paliwie), a tym samym nie zmieniły się emisje z danego źródła w sposób wymagający zmiany metodyki monitorowania, to zmiana planu monitorowania dwutlenku węgla nie jest potrzebna.


Natomiast, ponieważ zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 u.s.h.u.e. zezwolenie zawiera określenie rodzaju instalacji objętych systemem oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji, prowadzący instalację w tej części powinien zmienić zezwolenie. W zezwoleniu, moim zdaniem, powinien być zawarty zapis, że kocioł X o określonych parametrach został zmodernizowany i zmienił nazwę na Y bez zmiany nominalnej mocy cieplnej i wielkości emisji z tego źródła i sposobu monitorowania.

Zmiany powinny być dokonane także w pozwoleniu dotyczącym emisji gazów i pyłów do powietrza (lub zintegrowanym).