Odwołanie Pana Rafała Nadolnego ze stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nastąpiło zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) na skutek decyzji wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery, podjętej w uzgodnieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków dr Magdaleną Gawin.

Stanowisko Wojewody oraz Generalnego Konserwatora Zabytków wynikało z oceny merytorycznej dotychczasowej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz konsultacji z organizacjami społecznymi zajmującymi się opieką nad zabytkami.

Zastrzeżenia budziły w szczególności zaniechania Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie obejmowania ochroną cennych kulturowo obiektów poprzez wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków i rejestru zabytków (publikacje w Gazecie Wyborczej).

Wojewódzcy konserwatorzy zabytków odpowiedzialni są za realizację jednego z podstawowych zadań państwa tj. strzeżenia dziedzictwa narodowego.

Wobec negatywnej oceny działalności dotychczasowego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Generalny Konserwator Zabytków przychylił się do decyzji wojewody mazowieckiego. Minister Kultury nie miał z tą decyzją nic wspólnego.