Wybudowano zbiornik gazu i wykonano podłączenie do budynku samowolnie.
Jakie kary są z tego tytułu?
1.Opłata legalizacyjna z tytułu samowolnego wybudowania zbiornika na gaz płynny o pojemności do 7 m3 wynosi 5.000 zł.
 
2.Opłata legalizacyjna z tytułu samowolnego wybudowania większego zbiornika na gaz płynny:
a) w przypadku uznania, że zbiornik jest urządzeniem budowlanym - żadna opłata nie jest uiszczana,
b) w przypadku uznania, że zbiornik jest budowlą - wynosi 125.000 zł.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Konieczne jest natomiast dla tego typu inwestycji zgłoszenie właściwemu organowi. Samowolne wykonanie takiego zbiornika, czyli bez wymaganego zgłoszenia, wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty legalizacyjnej w ramach procedury naprawczej. Zgodnie z treścią art. 49b ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo budowlane wysokość opłaty legalizacyjnej wynosi 5.000 zł.
W przypadku większych zbiorników sytuacja jest bardziej skomplikowana. W wyroku z dnia 22 października 2004 r. (OSK 710/04) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że cechą wspólną budowli jest to, iż stanowią one kompletną całość techniczno-użytkową, nie związaną z funkcjonowaniem innego obiektu. W pojęciu "budowli" nie mieści się więc "urządzenie budowlane" związane z funkcjonowaniem innego obiektu, zapewniające mu zgodne z jego przeznaczeniem użytkowanie. Zostały one przez ustawodawcę celowo wydzielone i określone w pkt 9 art. 3 ustawy Prawo budowlane jako urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym. Należy przez nie rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, ogrodzenia, przejazdy, place postojowe. Tym samym instalacja zbiornikowa na gaz płynny, mająca służyć do ogrzewania budynku mieszkalnego mieści się w pojęciu urządzenia budowlanego związanego z obiektem budowlanym, a więc nie stanowi obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 48 ustawy Prawo budowlane, w związku z czym brak jest podstaw do orzekania w sprawie samowoli budowlanej w oparciu o wskazany wyżej przepis. Zgodność wykonanych samowolnie robót budowlanych podlegać będzie natomiast kontroli w trybie art. 51 ustawy Prawo budowlane. W takiej sytuacji ustawodawca nie przewidział żadnej opłaty legalizacyjnej.
W przypadku z kolei uznania, że zbiornik na gaz płynny jest budowlą określoną w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, jak przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 14 stycznia 2004 r. (2/IV SA 1547/02) legalizacja samowoli budowlanej wymaga uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Jej wysokości stanowi, zgodnie z art. 49 ust. 2 w związku z art. 59f ust. 1 ustawy Prawo budowlane, pięćdziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s), współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w) - 50 x 500 x 5 (inne budowle - kategoria VIII) x 1. Dawałoby to kwotę 125.000 zł (słownie: stu dwudziestu pięciu tysięcy złotych).